Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Regulamin sklepu internetowego PKWP sp. z o.o.

PKWP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest właścicielem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem pkwp.org/sklep.

§ 1

[Definicje]

Terminy użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Klient – nabywający produkty od PKWP za pośrednictwem Sklepu internetowego PKWP.
 2. Konsument – Klient będący pełnoletnią osobą fizyczną, nabywający produkty lub usługi w ramach Sklepu internetowego PKWP na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – Klient nie będący Konsumentem.
 4. PKWP – PKWP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000306702, posiadająca NIP: 5213486118, REGON: 141439152, adres poczty elektronicznej: info@pkwp.org, tel./fax.: +48 22 845-17-09.
 5. Administrator – PKWP jako podmiot właściwy do kontaktów z Klientami, w tym Użytkownikami, we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego PKWP, mający wszelkie prawa do przetwarzania danych osobowych Klientów, w tym Użytkowników, włącznie z usuwaniem kont Użytkowników niezgodnych z Regulaminem.
 6. Użytkownik – Klient posiadający konto w Sklepie internetowym PKWP.
 7. Sklep internetowy PKWP – prowadzony przez PKWP sklep internetowy pod adresem pkwp.org/sklep.
 8. Cena – określona w złotych polskich kwota brutto należna PKWP od Klienta z tytułu przeniesienia własności Produktu na Klienta na podstawie Umowy sprzedaży. Cena nie obejmuje kosztów dostawy.
 9. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym PKWP.
 10. Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem Sklepu internetowego PKWP, wyrażające wolę zakupienia danego Produktu i zobowiązujące Klienta do zapłaty Ceny wraz z kosztami dostawy.
 11. Umowa sprzedaży – umowa na podstawie której Klient nabywa dany Produkt po zaakceptowaniu Zamówienia przez PKWP i zapłaceniu przez Klienta Ceny wraz z kosztami dostawy, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego PKWP.
 12. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.
 13. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105).
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z późn. zm.).
 15. Koszyk – usługa Sklepu internetowego PKWP umożliwiająca dokonanie zakupu jednego lub kilku Produktów i wyświetlenie Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie, wraz z kosztami dostawy.

§ 2

[Zakres stosowania]

Regulamin określa zasady zamawiania oraz nabywania produktów przez Klienta w ramach Sklepu internetowego PKWP.

§ 3

[Zakres świadczonych usług]

 1. Sklep internetowy PKWP prezentuje produkty o charakterze religijnym.
 2. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie internetowym PKWP stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Sklep internetowy PKWP nie realizuje dostaw produktów do miejsc położnych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Złożenie Zamówienia nie wymaga posiadania konta Użytkownika.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub utworzenia konta Użytkownika.
 6. Z chwilą złożenia Zamówienia Klient akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia Regulaminu.

§ 4

[Ochrona danych osobowych]

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności Sklepu internetowego PKWP, która jest dostępna pod adresem https://pkwp.org/polityka-prywatnosci-sklepu.

§ 5

[Wymogi techniczne]

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego PKWP wymaga urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej, a w przypadku korzystania z konta Użytkownika również zaakceptowania plików „cookies” niezbędnych do obsługi konta.
 2. Szczegółowe informacje o zakresie wykorzystania plików „cookies” znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego PKWP, która jest dostępna pod adresem https://pkwp.org/polityka-prywatnosci-sklepu.

§ 6

[Funkcjonalności kont i obowiązki Użytkowników]

 1. Do posiadania konta w Sklepie internetowym PKWP niezbędna jest jego rejestracja.
 2. Każde konto Użytkownika umożliwia składanie Zamówień oraz:
  a. podanie i edycję adresu dostarczenia Produktu,
  b. podanie i edycję danych do faktury,
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych w ramach korzystania z Sklepu internetowego PKWP.

§ 7

[Obowiązki klienta i odpowiedzialność Sklepu]


 1. W przypadku każdego zamówienia Klient jest zobowiązany do podania poprawnych danych dostawy.
 2. Za podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych Klienta lub dostawy, PKWP nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty i ryzyko ponosi Klient. W takim przypadku PKWP zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami dostawy, w tym także przesyłki zwrotnej, i kosztami ponownej przesyłki.
 3. PKWP zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub anulowania Zamówienia w całości lub w części, w szczególności w przypadku, gdy:
  a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a PKWP nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych osobowych lub adresowych,

  b. Produkt nie jest dostępny lub nie jest dostępny w ilości przez Klienta podanej,
  c. przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta.
 4. PKWP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu internetowego PKWP, spowodowane działaniem siły wyższej, awarią lub innymi okolicznościami niezawinionymi przez PKWP, w szczególności za te, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze Sklepu internetowego PKWP lub realizację Zamówień.
 5. PKWP nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego PKWP, spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi lub wprowadzaniem zmian na stronie Sklepu internetowego PKWP.

§ 8

[Zawarcie umowy]

 1. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” w Sklepie internetowym PKWP, Klient składa Zamówienie na Produkty i zobowiązuje się do zapłaty za nie Ceny oraz kosztów dostawy. Klient składając Zamówienie potwierdza, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji złożonego Zamówienia przez PKWP i zapłaceniu przez Klienta Ceny wraz z kosztami dostawy.

§ 9

[Płatności]

 1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego opłacenia złożonego Zamówienia lub, w przypadku wyboru płatności za pobraniem, do uiszczenia całej Ceny w momencie odbioru Produktu.
 2. W Sklepie internetowym PKWP możliwe są następujące formy płatności:
  a. przedpłata realizowana bezpośrednio na konto PKWP: ING Bank Śląski o/Warszawa 81 1050 1025 1000 0090 6233 6830,
  b. przedpłata realizowana za pośrednictwem serwisu Przelewy24, oferującego bezpieczne usługi płatności on-line,
  c. za pobraniem,
  d. płatność na miejscu w jednym ze sklepów PKWP w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, gotówką lub kartą płatniczą.

§ 10

[Dostawa]

 1. Po potwierdzeniu przez PKWP przyjęcia Zamówienia do realizacji i opłaceniu Zamówienia przez Klienta, Produkt zostanie dostarczony na adres podany przez Klienta w wybranej przez niego formie, spośród dostępnych w Sklepie internetowym PKWP. W przypadku Ceny płatnej za pobraniem, dostawa Produktu nastąpi po zobowiązaniu się przez Klienta do jej zapłacenia wraz z kosztami dostawy.
 2. PKWP nie gwarantuje terminu dostarczenia Produktu.
 3. Warunki i ewentualną odpłatność dostawy określa oferta opublikowana w Sklepie internetowym PKWP.
 4. Koszt dostawy Produktu dla każdego Zamówienia wyliczany jest automatycznie w trakcie składania Zamówienia. Po umieszczeniu Produktu w Koszyku wyświetla się koszt dostawy.
 5. Klient może wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy:
  a. za pośrednictwem kuriera,
  b. za pośrednictwem poczty polskiej,
  c. odbiór osobisty w miejscu w jednym ze sklepów PKWP w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu.

§ 11

[Reklamacje]


 1. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie internetowym PKWP są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. PKWP nie udziela gwarancji na Produkty.
 3. PKWP wyłącza rękojmię oraz prawo odstąpienia od umowy względem Przedsiębiorców.
 4. PKWP oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia Produktu będącego przedmiotem Zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.
 5. PKWP odpowiada względem Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
 6. zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 7. Konsument powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po wykryciu niezgodności lub wady dostarczonego Produktu, nie później niż w terminie roku od dnia wykrycia wady.
 8. Reklamację należy zgłosić na adres info@pkwp.org lub pocztą.
 9. Reklamacja powinno zawierać w szczególności:
  a. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres reklamującego,
  b. dowód zakupu,
  c. opis niezgodności lub wad dostarczonego produktu.
 10. Uznaje się, że zgłoszenie reklamacji przy użyciu adresu mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez reklamującego zgody na prowadzenie korespondencji dotyczącej reklamacji z wykorzystaniem adresu mailowego, w szczególności w celu udzielenia przez PKWP odpowiedzi na reklamację.
 11. PKWP udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 12. PKWP zastrzega sobie prawo do wezwania reklamującego do uzupełnienia reklamacji o brakujące dane lub dokumenty, niezbędne do jej rozpatrzenia.
 13. W przypadku uznania reklamacji PKWP dokona wymiany Produktu.

§ 12

[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  - pisemnie na adres: ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa, lub
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pkwp.org.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj [link]. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. PKWP ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym PKWP). PKWP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli PKWP nie zaproponowało, że samo odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić Produkt PKWP lub przekazać go osobie upoważnionej przez PKWP do odbioru, chyba że PKWP zaproponowało, że samo odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  - pisemnie na adres: ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa, lub
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pkwp.org.

§ 13

[Zmiana regulaminu]


 1. PKWP jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, poprzez przesłanie zmian na adres e-mail Użytkownika nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem ich w życie.
 2. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw względem zmian, drogą mailową z adresu mailowego zarejestrowanego w Sklepie internetowym PKWP, wysyłając wiadomość na adres info@pkwp.org
 3. Brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian w regulaminie w terminie podanym przez PKWP.
 4. Zgłoszenie sprzeciwu skutkuje wygaszeniem konta Użytkownika w dniu poprzedzającym wejście w życie zmian regulaminu.

§ 14

[Postanowienia końcowe]

Spory z Przedsiębiorcą wynikłe na gruncie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla PKWP.Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW