Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Nasza działalnośćNÁS PRÍSPEVOK K POKOJU A MIERU

Hlavným heslom Pápežského Spoločenstva Pomoc Cirkvi v núdzi (PCVN) je: mier a solidárnosť na svete. Po II. svetovej vojne o. Werenfried Van Straaten preukázal odhodlanie k realizácií z nášho pohľadu nedosiahnuteľného skutku odpustenia i solidárnosti. Jeho viera v ľudí sa prejavila vo veľkolepej humanitárnej akcii existenciálnej pomoci pre Nemcov, akú zorganizoval z úspechom v Belgicku i Holandsku v roku 1947.

Vďaka jeho práci, národy okupované cez Hitlerove Nemecko, poskytli finančnú i materiálnu pomoc svojim „včerajším“ vrahom. V tom čase o. Werenfried dostal prívlastok otca Slaniny.

V nasledujúcich rokoch o. Werenfried šokoval svet čoraz viac mámivými nápadmi v šírení Evanjelia i službe Pravde akou je Ježiš Kristus.

Aspoň niektoré z nich:

Okamžite po vojne navrhol kaplnky na kolieskach, čiže prerobené kamióny, v ktorých sa vysluhovala Eucharistia, prichodiac k veriacim, ktorí boli pozbavení miest kultu.

V roku 1953 založil tzv. „konvent staliteľov“, ktorí mal za náplň budovanie domov pre nemeckých utečencov.

V posledných rokoch života o. Werenfried všetkých ohúril dvoma geniálnymi projektmi. Prvý z nich bol inšpirovaný osobnou prosbou sv. Jana Pavla II., ktorý sa obrátil na našu organizáciu, aby sme sa podujali úsilia ekumenického dohovoru s Pravoslávnou Cirkvou.

V tej dobe, o. Werenfried naprojektoval slávne kostoly–lode na Ruských riekach, plaviace sa na miesta, kde nebolo ani svätýň, ani žiadnych prístupových ciest.

Druhý projekt mal plniť reevanjelizačnú funkciu v ateistickom Nemecku. Po celom kraji jazdili automobily–spovednice vyzývajúce do pristúpenia k svätej spovedi.

Tieto veľkolepé vízie a ich realizácia, budiace na svete obdiv a úctu až podnes, sú dedičstvom, ktoré spočíva na nasledovateľoch diela tohto génia lásky. Čo je však najdôležitejšie: Pomoc Cirkvi v núdzi vyzbierala v období cez 60 rokov svojej existencie temer 2 miliardy eur, ktoré poctivo preukázala na zabudnutých kresťanov, živoriacich v oblastiach Afriky, Ázii či Latinskej Ameriky.

Samostatným dielom, nie menej istým a prioritným Pomoci Cirkvi v núdzi sa stala starostlivosť o národy podriadené sovietskej diktatúre. Poľsko dostalo najväčšiu časť pomoci. Po stretnutí o. Werenfrieda a kardinála Štefana Wyszynského, ku ktorému došlo v roku 1957, finančné prostriedky našej organizácie podporovali sestry, kňazov i svetských prenasledovaných cez socialistický režim. Až podnes podporujeme chudobné rehole kontemplatívnych sestier cez každoročnú akciu „Cicha i wierna obecność“ (Tichá a verná prítomnosť).

Našim základným cieľom je široko pojatá pomoc prenasledovanej Cirkvi vo svete. V povyše 50 krajinách sú kresťania prenasledovaní a žijú v ohrození vlastného života. V 70 krajinách sveta je vie viera ohraničená, kresťania diskriminovaní a nútení do zrieknutia sa Krista.

Pomoc Cirkvi v núdzi sa zaujíma podporou novej evanjelizácie, poskytovaním duchovnej sily lokálnym cirkvám v posilnení viery. Podľa o. Werenfrieda, nie je možné pracovať a rozvíjať kresťanskú duchovnosť bez modlitby. Preto bolo výzvou nášho zakladateľa prosba o zjednotení sa v modlitbe s oblasťami, kde dochádza k stálemu prenasledovaniu katolíkov a iných vyznávačov Krista.

Ako odpoveď na príhovor o. Werenfrieda v januári 2007 povstal kalendár modlitieb v ktorom sa počas celého roka modlíme za prenasledovanú Cirkev. Každý týždeň sa temer 7300 osôb modlí za konkrétny kraj. Takáto duchovná komunita upevňuje a vzpiera putá medzi jednotlivými článkami Kristovho tela, akým je naša Cirkev. Otec Werenfried svojim dielom ukazoval dôležitú myšlienku, akou sa od samého začiatku bolo, nesenie Evanjelia do všetkých krajov sveta.

Preto poskytujúc informácie o situácii všeobecnej Cirkvi v rôznych častiach zemegule, Pomoc Cirkvi v núdzi chce informovať všetkých kresťanov o osude bratov a sestier vo svete a prijať spolu s veľkým počtom ľudí dobrej vôle aktívnu účasť „utierať slzy Boha všade tam, kde Kristus plače“ ako rozprával o. Werenfried. Na tento cieľ slúži mimo iného aj bezplatný bulletin, vychádzajúci 8 krát v roku so 40 ročnou tradíciou. Každý ho môže dostať bezplatne. Je však potrebné sa na nás s takou prosbou obrátiť a poskytnúť svoju poštovú adresu.

Okrem modlitby a poskytovania informácii sa Pomoc Cirkvi v núdzi obracia s prosbou o finančnú podporu v spolucítení s najchudobnejšími i tými, ktorým je najviac ubližované. Prekračujúc národné hranice, darcovia poskytnú dobro pre ľudí z najbiednejších regiónov všetkých kontinentov.

Vďaka pomoci 700 000 dobrodincov a dobrovoľníkov sa v priebehu každého roku realizuje cez 7 000 projektov o celkovej hodnote 80 mil. eur.

Otec Werenfried sa nikdy nehanbil svojej služby a neurážal sa, keď ho nazývali Božím žobrákom, alebo najväčších žobrákom storočia. Otvárajúc svoju kanceláriu v Poľsku, Pomoc Cirkvi v núdzi čaká na milosrdné srdcia Poliakov, ktorí z vlastných skúseností vedia čo znamená utrpenie zviazané s neslobodou a strachom pred prenasledovaním a diskrimináciou.

Nás zakladateľ predvídal, že pracovitý Poľskí národ sa vyslobodí z otroctva ateistického systému. Svoje dielo zveril pod ochranu Matky Božej Fatimskej. Od toho času očakával úpadok komunizmu v Rusku a nazýval Božou milosťou fakt, že ako prvý mohol pomôcť prenasledovaným krajinám za „železnou oponou“.

Pracovníci poľskej kancelárie Pomoci Cirkvi v núdzi poskytujúc prácu v Poľsku, chcú prejaviť vďačnosť o. Werenfriedovi, že nám odkázal kresťanskú cestu služby blížnemu. Chceme po nej kráča v láske.

NAŠA POMOC:

POMOC PRENASLEDOVANEJ CIRKVI

Prinášame pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom zabezpečením materiálnej i dušpastierskej pomoci. Kvôli vojnám, náboženskému alebo politickému prenasledovaniu a životným pohromám, milióny ľudí na svete vedú život utečencov. Utrpenie týchto ľudí je nepredstaviteľné. Veľmi často kvôli svoje viere nemôžu nájsť zamestnanie. Takýto alebo podobný osud často stretá katolícke rodiny vo Svätej zemi.

STAVBA KOSTOLOV

Srdcom každej kresťanskej spoločnosti je kostol. Okolo neho prúdi život. Často je jediným miestom, v ktorom môžu veriaci aspoň na chvíľu zabudnúť na každodenné ťažkosti. Finančne podporujeme stavbu kostolov a kaplniek. Pomáhame obnoviť kostoly a kaplnky zničené vojnami alebo nenávisťou.

FORMÁCIA

Podpora kňazských seminárov a kňazov

V mnohých krajinách spoločenstva veriacich nemajú vlastného kňaza. V Afrike a Južnej Amerike musí kňaz často slúžiť vo farnosti zloženej z niekoľko desiatok dediniek. Na misijných územiach je množstvo ochotných do kňazskej služby, ale ekonomické podmienky im neumožňujú vstup do kňazského seminára. Preto pomáhame seminaristom z chudobných krajín a dbáme o to, aby sa nepremárnilo žiadne povolanie. Vždy bude veľká potreba dobrých kňazov, osobitne pre mladé kresťanské spoločenstvá.

NÁBOŽENSKÁ LITERATÚRA

Podporujeme vydávanie a distribúciu Biblie pre deti a Katechizmu

Posielame tieto knihy do 140 krajín sveta v najodľahlejších krajoch zeme; do tých, ktorí najväčšmi potrebujú duchovný pokrm. Kniha „Boh prehovára k svojim deťom“ bola preložená do 177 jazykov. Pápež Benedikt XVI. prijal 50-miliónty exemplár v poradí počas svojej návštevy v Brazílii v r. 2008. Táto detská Biblia vydávaná z príležitosti Medzinárodného roku detí v r. 1979 je pre milióny detí jedinou knižkou, ktorú vo svojom živote držali v rukách. Veľakrát sa stáva príručkou k náuke čítania.

POMOC KLAUZUROVANÝM SESTRÁM

„Cicha i wierna obecność“ (Tichá a verná prítomnosť)

Sestry z kontemplatívnych reholí žijú celý počas celého života v kláštoroch, do ktorých vstúpili, úplne oddelené od sveta. Tu pracujú na svoje živobytie – majú vlastné záhrady, šijú habity a reverendy, vyšívajú liturgické odevy, pečú hostie, ale ich zárobky im nevystačia ani na základné potreby. Každý rok udeľujeme existenciálnu pomoc každej klauzurovanej sestre v Poľsku. Poskytujeme tiež pomoc na renováciu kláštorov, kaplniek a kláštorných kostolov.

MOTORIZÁCIA

Finančne podporujeme nákup dopravných prostriedkov potrebných na vykonávanie dušpastierskej činnosti.

Zabezpečujeme bicykle, autá, motorky, nákladné autá, ba dokonca mulice a kone, aby kňazi a sestry mohli prísť do často veľmi odľahlých dediniek za farníkmi, ktorí na nich čakajú.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW