Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin przyjmowania dobrowolnych wpłat ofiar na intencje mszalne i darowizn dokonywanych na rachunki bankowe Stowarzyszenia Sekcja Polska Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie" z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Stowarzyszenie”), określa warunki i zasady przyjmowania wpłat za pośrednictwem serwisu Dotpay.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),
 2. wpłacający – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca wpłaty,
 3. wpłata – wpłata środków pieniężnych dokonywana za pośrednictwem serwisu Dotpay i przekazywana do banku prowadzącego rachunek bankowy Stowarzyszenia, stanowiąca ofiarę na intencje mszalne lub darowiznę.

§ 3

Akceptacja Regulaminu

Z chwilą dokonania wpłaty, wpłacający akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia Regulaminu.

§ 4

Przyjmowanie wpłat

1. Stowarzyszenie nie posiada możliwości zweryfikowania legalności dokonywanych wpłat.

2. Dokonanie wpłaty równoznaczne jest z oświadczeniem wpłacającego, że wpłata pochodzi z legalnych źródeł.

3. Z chwilą dokonania wpłaty staje się ona majątkiem Stowarzyszenia.

4. Wpłata nie może być wycofana przez wpłacającego po zaksięgowaniu wpłaty przez Stowarzyszenie, w tym w szczególności po zaksięgowaniu jej w serwisie Dotpay.

5. Poza przypadkami określonymi prawem, Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu wpłat.

6. Ewentualny zwrot wpłaty może być dokonany wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia organu władzy, w szczególności sądu.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych wpłacających jest Stowarzyszenie, tj. Sekcja Polska Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie" z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa.
 2. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem:
  https://pkwp.org/modlitwy/intencje – w przypadku intencji mszalnych,
  https://pkwp.org/wspomoz-nas – w przypadku darowizn.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są również w Polityce Prywatności Stowarzyszenia pod adresem: https://pkwp.org/polityka-prywatnosci.

§ 6

Zmiana lub uchylenie Regulaminu

 1. Stowarzyszenie jest uprawnione do jednostronnej zmiany lub uchylenia Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym przez Stowarzyszenie.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW