Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Polska posiada wyjątkowe historyczne doświadczenie wolności religijnej. Ponadto religijność, a przede wszystkim katolicyzm, bardzo mocno ukształtował drogę do wolności polskiego społeczeństwa. Dlatego wolność religijna w Polsce stanowi szczególne dziedzictwo naszego kraju i przesłanie również dla innych krajów i społeczeństw. To dziedzictwo zasadniczo polega na odróżnieniu wolności religijnej odnoszącej się bezpośrednio do religijności i wiary od aspektu narodowościowego i etnicznego. Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie przyczyniają się do ukazania wkładu Polski w podstawowe prawo człowieka, którym jest wolność religijna. Chcemy również pokazać, jak dużo czynią polskie organizacje rządowe i społeczne w trosce o respektowanie wolności religijnej w naszym kraju oraz na świecie.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie został ustanowiony 28 maja 2019 r. podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To efekt inicjatywy Polski, która zyskała wsparcie grupy państw (Brazylii, Egiptu, Iraku, Jordanii, Kanady, Nigerii, Pakistanu i Stanów Zjednoczonych). Na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przyjętej jednogłośnie, ustanowiono dzień 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

Pliki do pobrania:

  1. Działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
  2. Działalność Departamentu Pomoc Jumanitarnej przy KPRM
  3. Działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  4. Prezentacja z konferencji

Międzynarodwy Dzień Upamietnienia Ofiar - plakat

Poland has a unique historical experience in religious freedom. Furthermore, religiousness and above all Catholicism, have strongly influenced the path to freedom of Polish society. That is why religion in Poland has a very special place in the heritage of our country and has an important message to other nations and societies. This heritage consists of distinguishing this freedom as a direct religiousness and faith from the aspect of nationality and ethnicity. The goal of the first International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief is to show Polish contribution to one of the basic human right which is religious freedom. We would also like to show how much governmental and non-governmental organizations are doing in promoting respect for religious freedom in our country and in the world.

International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief was established on 28 May 2019 during a session at the UN General Assembly. It is an effect of the Polish initiative which has received approval from a group of countries (Brasil, Egipt, Iraq, Jordan, Canada, Nigeria, Pakistan, USA). With the power of the UN General Assembly resolution, 22 August was proclaimed the International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief.

Download files::

  1. Aid to the Church in Need activity
  2. Department of Humanitarian Aid with the Chancellery of Prime Minister activity
  3. Presentation from the conference

Międzynarodwy Dzień Upamiętnienia Ofiar - plakat

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW